Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

Atriga: enquisa de calidade relativa á páxina web e aos servizos electrónicos da Oficina Virtual Tributaria (2023)

A Axencia Tributaria de Galicia está interesada en coñecer a calidade dos servizos públicos e a satisfacción da cidadanía. Por iso, realizanse enquisas de calidade dos distintos servizos.

A súa participación e opinións serán tratadas para mellorar os servizos.

Servizos electrónicos ofrecidos na páxina web e na OV Tributaria
P01

 Xénero

P02
 Idade
(Esta pregunta é obrigatoria)
P03

 Cal foi o motivo/servizo polo que accedeu á páxina web ou á Oficina Virtual Tributaria da Axencia Tributaria de Galicia?

 

(Esta pregunta é obrigatoria)
P04
 Valore a súa experiencia nos distintos aspectos: (poña a puntuación que considere, sendo 1 a menor puntuación (experiencia negativa) e 5 a máxima puntuación (experiencia positiva)):
Facilidade para atopar a información / servizo
Información adecuada e suficiente
Linguaxe comprensible
Facilidade de uso
Satisfacción xeral co servizo (web/OVT)
P05
 Recomendacións e suxestións de mellora

Xunta de Galicia